ansiriwimon
ผลของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานของหลวงพ่อจรัญ ส่งผลให้ท่านรู้จักใช้สติ อย่างแกร่งกล้า
จนสามารถเอามีสติ มีชีวิต อยู่เหนือความตายได้