ansiriwimon
ธรรมะ  คือความจริง
ความดี ความงามธรรมดา ธรรมชาติ
ความจริงที่ปรากฏ กฏธรรมชาติ


ความถูกต้อง
บุญ สัจธรรม  สิ่งที่มีอยู่จริง


สิ่งที่มีอยู่แล้วตลอดเวลา
ปัญญาทรงอยู่ในส
ภาพตามความเป็นจริง

(สภาวะธรรม)
สิ่งที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ในตัวเองอยู่ตลอดเวลา
ไม่ต้องสร้างขึ้นมา
และไม่สามารถทำให้หายไปได้
สิ่งที่มีอยู่แล้วตลอดเวลา พระพุทธเจ้าค้นพบ

แล้วนำมาเผยแพร่